Algemene inkoopvoorwaarden

Vorsselmans nv Revisie 26-05-2014 – versie 2

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Alle artikels van deze voorwaarden zijn van toepassing  op gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten. Opdrachtgever is de partij dat deze voorwaarden hanteert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtnemer.

1.2  Deze voorwaarden mogen enkel van toepassing worden verklaard op overeenkomsten tussen Vorsselmans nv (zijnde Opdrachtgever) en hun Opdrachtnemers.

1.3  Algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemer gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4  Eventuele afwijkingen van deze algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden gelden wanneer deze schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn bevestigd. Opdrachtgever kan alleen door een schriftelijk totstandgekomen overeenkomst worden gebonden.

1.5  Adres Opdrachtnemer op Nederlands grondgebied

Indien het adres van de Opdrachtnemer – zijnde de fysische locatie waar goederen ingekocht worden – op nederlands grondgebied ligt, dan komen de artikelen 4 t.e.m. 17 integraal te vervallen en worden ze impliciet vervangen door de Algemene Inkoop- en (Onder)Aannemingsvoorwaarden VMRG 2003, gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht – NL op 22-12-2003 onder nr. 380/03.  Deze zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

 

Artikel 2: Risico-overgang

Levering geschiedt franco op de overeengekomen plaats.  De levering omvat mede het lossen en tassen op de door opdrachtgever aangewezen plaats, waarbij het risico van het lossen en tassen voor rekening van opdrachtnemer komt.

 

Artikel 3:  Eigendomsoverdracht

De geleverde goederen worden bij betaling van het factuur automatisch eigendom van de Opdrachtgever.  De opdrachtnemer geeft te kennen dat op het moment van betaling deze eigendomsoverdracht plaats vindt.  Verder verklaart de opdrachtnemer dat op moment van betaling alle claims m.b.t. eigensdomsoverdracht van zijn potentiële toeleverancier niet meer gelden ten overstaan van opdrachtnemer of opdrachtgever.

 

Artikel 4: Kosten aanbiedingen

Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. door of namens opdrachtnemer gemaakt, worden door opdrachtgever niet vergoed.

 

Artikel 5: Levertijd en boete

5.1  De overeengekomen levertijd is fataal. Opdrachtnemer is door overschrijding van rechtswege in verzuim. Zodra opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan opdrachtgever.

5.2  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd zoals bedoeld in artikel 3.1.

5.3  Voor elke dag vertraging in de levering behoudt opdrachtgever zich het recht voor aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete op te leggen van 1% van het totale orderbedrag met een minimum van € 50,00 tot een maximum van het totale orderbedrag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of  schade-vergoeding bij betaling van facturen van opdrachtnemer te verrekenen.

 

Artikel 6: Prijzen

6.1  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering franco op de overeen-gekomen plaats inclusief laden, lossen en  tassen. Alle prijzen zijn vast, inclusief transportkosten, verzekering, emballage en exclusief BTW.

6.2  Prijsstijgingen na het totstandkomen van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan.

 

Artikel 7: Inspectie en keuring

Opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk, hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde goederen/het (in uitvoering zijnde) werk te inspecteren of te keuren. In dat geval zal opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.

De kosten van deze keuring komen voor rekening van opdrachtnemer, ingeval deze goederen/het werk door opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet.

 

Artikel 8: Afkeuring

8.1  Als de door opdrachtnemer geleverde goederen/het werk niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen, heeft opdrachtgever het recht deze af te keuren.

Inontvangstneming van de goederen dan wel betaling van de goederen of het werk, houdt geen aanvaarding daarvan in. Tot het tijdstip van eventuele goedkeuring blijven de goederen voor rekening en risico van opdrachtnemer.

8.2  Als opdrachtgever de geleverde goederen of het werk afkeurt, is opdrachtnemer verplicht om binnen een door opdrachtgever vast te stellen termijn:

• zorg te dragen voor kosteloos herstel; of

• zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de goederen of het werk alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te (doen) verrichten.

8.3  Als opdrachtnemer niet of niet naar tevredenheid van opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting genoemd in artikel 8.2, is opdrachtgever gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer het herstel zelf of door een derde uit te (laten) voeren.

Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met de factuur van opdrachtnemer te verrekenen.

8.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2 en 8.3 behoudt opdrachtgever zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom

Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de door hem aan opdrachtgever te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden, en vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken die uit dien hoofde op hem worden gemaakt. Opdrachtnemer zal opdracht-

gever alle schade vergoeden, die het gevolg is van enige inbreuk.

 

Artikel 10: Geheimhoudingsplicht

10.1  Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc. door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschaft, alsmede knowhow waarvan opdrachtnemer via opdrachtgever kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen.

10.2  Bedoelde gegevens zullen door  opdrachtnemer niet openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd tenzij na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Daarnaast zal opdrachtnemer de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan zijn personeel.

10.3  Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst in artikel 10.1 bedoelde gegevens aan derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht hij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.

10.4  Opdrachtnemer is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00, indien hij één of meerdere van de bovenstaande verplichtingen schendt, onverminderd het recht van opdrachtgever de werkelijk geleden en/of te lijden schade te verhalen op opdrachtnemer.

 

Artikel 11: Non-concurrentie

Opdrachtnemer zal zich geheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/of aan-biedingen aan de principaal, waaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen betreffende het werk, waarvoor door opdrachtgever met principaal onder-handelingen worden of zijn aangegaan.

 

Artikel 12: Hulpmiddelen

12.1 Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door opdrachtgever voor de uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of die opdrachtnemer speciaal in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever heeft gemaakt of heeft laten maken, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtgever.

12.2 Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld c.q. aan opdrachtgever te worden geretourneerd.

12.3 Zolang opdrachtnemer de hulpmiddelen onder zich heeft, zullen zij worden voorzien van een kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van opdrachtgever wijzen.

12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, zal opdrachtnemer de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever en deze niet aan derden tonen, tenzij opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die opdrachtgever, zijn personeel of zijn afnemers lijden door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer, diens personeel of diens hulppersonen.

Hieronder is mede begrepen alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en het gebruik van zaken die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.

13.2 Opdrachtnemer zal opdrachtgever geheel vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld.

 

Artikel 14: Verzekering

Opdrachtnemer zal opdrachtgever op diens verzoek aantonen dat hij op zijn kosten zorg heeft gedragen voor een voldoende verzekering, die de eventuele schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen en nalatigheden van de opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden dekt.

 

Artikel 15: Garantie

15.1 Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 10 jaar na (op)levering, tenzij anders overeengekomen, dat de (op)geleverde goederen en het werk van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-,materiaal- en  fabricage-fouten.

15.2 Opdrachtnemer zal alle gebreken die de goederen/het werk gedurende de garantieperiode vertonen, onverwijld en in overleg met opdrachtgever herstellen ofwel de gebrekkige goederen of (delen van) het werk vervangen.

15.3 Alle aan het herstel van het gebrek, of de vervanging van de goederen/het werk en de weer ingebruikstelling van de goederen/het werk, of – indien dit tot een groter object behoort – de weer ingebruikstelling van dat object verbonden kosten, zijn voor rekening van opdrachtnemer.

15.4 Indien opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantie-verplichting te voldoen, heeft opdrachtgever het recht voor rekening en risico van opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten.

 

Artikel 16: Betaling

16.1 Betaling vindt zoveel mogelijk plaats binnen de overeengekomen betalingstermijn, tenzij door opdracht-gever na ontvangst van de goederen – waaronder de bijbehorende documenten – wordt gereclameerd over de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde.

16.2 Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling heeft opdrachtgever het recht van opdrachtnemer te verlangen dat hij een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt. Als opdrachtnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtnemer te verhalen.

16.3 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot verrekening, van hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben, over te gaan.

16.4 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de belastingen en premies rechtstreeks over te maken aan de bedrijfsverenigingen c.q. fiscus.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Ingeval van betwisting of eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

17.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtgever mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

17.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillen-beslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

Artikel 18: CE verklaring en Declaration of Performance (verderop D.O.P. genoemd).

Indien de geleverde producten deel uitmaken van “De Europese Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG)” – die omgezet werd in Belgisch recht door het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1998 – zal Opdrachtnemer volgende documenten op eerste verzoek overhandigen aan Opdrachtgever:

  • CE verklaring cfr. de genoemde richtlijn
  • D.O.P. van de geleverde producten

Indien Opdrachtnemer geen expliciete en schriftelijke melding maakt van de ontstentenis van deze documenten, zal Opdrachtnemer alle gevolgschade n.a.v. het ontbreken ervan dragen indien deze zouden optreden.